Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 15/3/2020
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 15/3/2020
Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi vừa cho nhập 315 cá thể từ công ty SIS Hawaii, USA vào ngày 15/3/2020. Mặc dù dịch bệnh đang hoành hành tại các đìa nuôi tôm trên cả nước, đặc biệt là bệnh chậm lớn do virus EHP gây nên, nhưng với ngu..
 Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 24/10/2019
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 24/10/2019
Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi vừa tiếp tục cho nhập 210 cá thể tôm thẻ chân trắng bố mẹ từ công ty SIS Hawaii, USA vào ngày 24/10/2019. Mặc dù hiện tại đang là mùa thấp điểm thả tôm trên cả nước, nhưng công ty vẫn duy trì việc nhập tôm bố mẹ đà..