Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 24/10/2019
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 24/10/2019
Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi vừa tiếp tục cho nhập 210 cá thể tôm thẻ chân trắng bố mẹ từ công ty SIS Hawaii, USA vào ngày 24/10/2019. Mặc dù hiện tại đang là mùa thấp điểm thả tôm trên cả nước, nhưng công ty vẫn duy trì việc nhập tôm bố mẹ đà..
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 24/10/2019
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 24/10/2019
..