Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 01/09/2017
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 01/09/2017
Để nối tiếp những thành công mới cho bà con nông dân, Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi đã nhập về 315 cá thể tôm bố mẹ từ SIS (Shrimp Improvement Systems) Hawaii vào ngày 1/9/2017. Với nguồn bố mẹ được thay ..
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 04/02/2017
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 04/02/2017
Để đảm bảo nguồn giống tốt cho thị trường, Công ty TNHH SX Giống thủy sản Bảy Tươi đã luôn tuân thủ theo đúng quy trình cách ly và thời gian tiêu hủy đàn tôm bố mẹ như quy định. Trong ngày 5/6/2017, Công ty đã phối hợp cùng đ..