Nhập tôm bố mẹ từ SIS ngày 29/10/2016
NGÀY 29/10/2016 CÔNG TY TNHH SX GTS BẢY TƯƠI NHẬP 315 CON TÔM SẠCH BỆNH    Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 29/10/2016 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi..
Nhập tôm bố mẹ từ SIS ngày 09/07/2016
Nhập tôm bố mẹ từ SIS ngày 09/07/2016
NGÀY 09/07/2016 CÔNG TY TNHH SX GTS BẢY TƯƠI NHẬP 420 CON TÔM SẠCH BỆNH    Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 09/07/2016 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi ..